« Livres en attente » yon pwojè pou yon edikasyon pi djanm

Ralph Jean Baptiste, Sheba N'Shama Estime ak Michel Acacia

Ralph Jean Baptiste, Sheba N’Shama Estime ak Michel Acacia

« Livres en attente » se tit yon nouvo pwojè liv ak lekti ki lanse nan peyi d’Ayiti nan lide pou pataje konesans bay jenès peyi a.

Se gwoup « S’instruire pour éduquer, responsabiliser pour bâtir » SERB ki mete pwojè sila sou pye, kote responsab yo te prezante li devan yon piblik nan dat 9 dawou 2016 pase a nan kad yon konferans Ralph Jean Baptiste ki li menm se filozòf, prezidan Café Philo Haïti ak pwofesè Michel Acacia te anime nan otèl Le Plaza sou enpòtans lekti gen yen.

Wòl « Livres en attente » daprè Sheba N’Shama Estimé, youn nan responsab yo, se mache achte liv pou pataje yo bay elèv ak etidyan ayisyen san eksklizyon.

« Nou deja genyen 200 liv pou nou bay elèv ak etidyan yo san kondisyon » se deklarasyon Shéba N’Shama Estimé nan kad seremoni ki te fèt pou lanse pwojè a.

Pi lwen Shéba N’Shama Estimé fè konnen, gen 17 moun kap travay nan divès kalte domèn entèlektyèl ki nan ekip SERB la kap batay pou jennn gason ak fanm ayisyen yo jwenn konesans ak edikasyon san diskriminasyon, yon mannyè pou yo ka patisipe nan konstriksyon peyi yo tout ap reve a.

Fokal, Sant kiltirèl pye poudre, Enstiti Fransè nan peyi d’Ayiti, Pastoral Inivèsitè poun site sa yo sèlman se kèk nan espas kote SERB pral pase depoze liv pou jèn yo al li.

Jèn kap ka benefisye pwojè sila se sila yo ki gen laj 15 pou rive 35 lanne kap gen pou moutre kat etidyan yo osnon kat ekolye yo.

Responsab yo swete jwenn liv sou filozofi, sou medsin, agwonomi, liv dwa ak liv sou devlopman pèsonèl.

Nan kad konferans lansman pwojè a, pwofesè-sosyològ Michel Acacia voye yon gwo kout chapo pou aktivite sila ki vle ankouraje jenn gason ak fanm pou yo fè lekti. Nan lapawoli pwofesè Michel Acacia, li fè jèn ki te nan sal la kwè, fè lekti se yon gwo angajman sosyal ak kiltirèl.

Michel Acacia te prèske pale menm jan ak pwofesè Marc Exavier ki kwè aprann li se pa yon aksyon senp kote yon moun ka annik aprann alfabè nan yon lang, men se pito yon angajman moun sila pran poul vin yon sitwayen ki ka sèvi peyi li kòm sa dwa.

Apre Michel Acacia, filozòf, prezidan asosyasyon Café Philo Haïti a Ralph Jean Baptiste te di asistans lan sa lekti reprezante pou li nan lavi. Pou li, lekti a bay lektè a posiblite pou li depase tèt li. Li bay lektè a posiblite poul dyaloge ak lòt moun. Lektè a gen anpil posiblite poul goumante konesans li nan divès kalte domèn. Lekti se youn pami pi bon mannyè yon moun ka konn ki moun li ye tout bon daprè Ralph Jean Baptiste.

Jacques Adler Jean Pierre

Espace FM